Splošni pogoji poslovanja in uporabe

Splošni pogoji poslovanja in uporabe

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA IN UPORABE
SPLETNEGA PORTALA eKadri.si

Portal eKadri.si je spletno mesto, na katerem uporabniki ponudijo svoje delo potencialnim delodajalcem, delodajalci pa objavijo prosta delovna mesta in/ali poiščejo potencialne delojemalce.

Lastnik in upravljalec portala eKadri.si je podjetje JA INVEST, svetovanje in storitve, d.o.o., Krkavče 14, 6274 Šmarje, mat. št. 6606857000, dav. št. 42271517 (v nadaljevanju: izvajalec).

Z uporabo portala uporabniki potrjujejo, da se strinjajo z vsemi določbami teh splošnih pogojev poslovanja in uporabe spletnega portala eKadri.si ter da se zavezujejo k njihovemu spoštovanju. Vsakič, ko uporabnik uporablja katerokoli storitev na portalu uporabnik potrjuje, da se strinja z vsemi določbami teh splošnih pogojev. V kolikor se uporabnik z določbami ne strinja, mu uporaba portala ni dovoljena in se ne sme registrirati.

Storitve, ki jih nudi portal eKadri.si so:
– objava ponudb za delo na portalu eKadri.si,
– objava zaposlitvenih oglasov na portalu eKadri.si,
– selekcija in arhiviranje objav,
– iskanje po bazi ponudnikov dela,
– iskanje po bazi ponudnikov zaposlitve,
– oglaševanje na portalu eKadri.si.

Splošni pogoji poslovanja in uporabe spletnega portala eKadri.si določajo pogoje in značilnosti razmerja med uporabnikom (pravno ali fizično osebo) ter izvajalcem. Portal eKadri.si kot izvajalec izrecno poudarja, da ne opravlja dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku ali posredovanja začasnih ali občasnih del dijakov in študentov, pač pa le nudi prostor za objavo oglasov delojemalcev in delodajalcev, uporabnikom izvaja storitev iskanja in selekcije, omogoča prvi stik med delojemalcem in potencialnim delodajalcem ter neposredne prijave na prosta delovna mesta, objavljena na portalu eKadri.si, vse skladno z vsakokrat veljavnim cenikom in naročili uporabnikov.

UPORABA VSEBIN PORTALA eKadri.si

Imetnik spletne domene www.eKadri.si je podjetje JA INVEST, svetovanje in storitve, d.o.o. Uporabnik ne sme uporabljati imena eKadri.si v kateri koli obliki za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s temi pravili uporabe ali veljavno zakonodajo. Vsebina portala eKadri.si in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last izvajalca oziroma uporabnika, ki je vsebino vnesel in so avtorskopravno zaščiteni kot individualna storitev oz. kot podatkovna zbirka.

Vsebine portala je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebej dovoljen ali prepovedan s temi pravili poslovanja ali veljavno zakonodajo.

Prepovedani so posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi portala in/ali izvajalca. Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike (universal search engines – iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti) oz. če ni to izrecno dogovorjeno z izvajalcem. Za vsako komercialno rabo portala je potreben predhoden dogovor z izvajalcem.

Uporabnik storitve portala eKadri.si je vsaka oseba, ki na kakršenkoli način uporablja storitev eKadri.si in predstavlja skupen izraz za neregistrirane uporabnike in registrirane uporabnike (v nadaljevanju: uporabnik). Uporabniki portala eKadri.si so lahko fizične osebe kot iskalci zaposlitve oziroma ponudniki svojega dela ter pravne osebe kot ponudniki prostih delovnih mest.

Izvajalec uporabnikom dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na portalu eKadri.si, pri čemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic vsebin. Brez pisnega dovoljenja izvajalca, uporabnika ali drugega avtorja vsebin, vsebin na portalu ni dovoljeno niti delno niti v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala.

Avtorji vsebin in izvajalec se bodo trudili za točnost, pravilnost, ažurnost in koristnost vsebin portala, vendar niso ne materialno ne nematerialno odgovorni za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter izvajalec niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin portala.

Uporabniki uporabljajo storitev eKadri.si na lastno odgovornost. Storitev eKadri.si ne daje jamstev za uspeh uporabnikov pri iskanju dela ali delojemalcev.

Neregistriran uporabnik je vsak obiskovalec ali uporabnik portala eKadri.si, ki se ne registrira (v nadaljevanju: neregistrirani uporabnik). Neregistrirani uporabniki lahko uporabljajo naslednje storitve oziroma funkcionalnosti portala eKadri.si:
– pregledovanje profilov posameznih delodajalcev in njihovih objav prostih delovnih mest,
– pregledovanje zbirke vseh objavljenih prostih delovnih mest, ter
– pregledovanje drugih nekomercialnih in komercialnih vsebin portala.

Registriran uporabnik storitve je vsaka oseba, ki ustrezno izpolni obrazce zahtevane za registracijo, prejme uporabniško ime in geslo ter aktivira registracijo z odgovorom na potrditveno e-poštno sporočilo (naprej: registrirani uporabnik). Na podlagi uporabniškega imena sistem za registriranega uporabnika ustvari unikatni uporabniški račun, znotraj katerega uporabnik uveljavlja svoje pravice v okviru storitve.

Za registrirane uporabnike – fizične osebe kot iskalce zaposlitve oziroma ponudnike svojega dela so storitve portala eKadri.si brezplačne. Registrirani uporabniki – iskalci zaposlitve lahko uporabljajo naslednje storitve oziroma funkcionalnosti portala eKadri.si:
– oblikovanje svojega profila z osebno predstavitvijo in navedbo znanj, delovnih izkušenj ter zaposlitvenih interesov,
– pregledovanje profilov posameznih delodajalcev in njihovih objav prostih delovnih mest,
– pregledovanje zbirke vseh objavljenih prostih delovnih mest,
– neposredna prijava na prosta delovna mesta, objavljena na portalu eKadri.si, preko spletnega obrazca, z možnostjo neposredne prijave z oblikovanim profilom (neposredno pošiljanje podatkov iz profila potencialnemu delodajalcu) ,
– pregledovanje profilov drugih uporabnikov – fizičnih oseb (tistih, ki so podali ustrezno soglasje ) ter
– pregledovanje drugih nekomercialnih in komercialnih vsebin portala.

Za registrirane uporabnike – pravne osebe in samostojne podjetnike posameznike kot delodajalce so storitve portala eKadri.si plačljive. Registrirani uporabniki – delodajalci lahko uporabljajo naslednje storitve oziroma funkcionalnosti portala eKadri.si:
– oblikovanje lastnega profila s predstavitvijo podjetja, ključnimi podatki podjetja in sprotno objavo prostih delovnih mest v podjetju ,
– pregledovanje profilov drugih delodajalcev in njihovih objav,
– pregledovanje zbirke vseh objavljenih prostih delovnih mest,
– sprejem neposrednih prijav na objavljena prosta delovna mesta, objavljena na portalu eKadri.si, preko spletnega obrazca,
– pregledovanje profilov registriranih uporabnikov – iskalcev zaposlitve (tistih, ki so podali ustrezno soglasje ),
– pregledovanje zbirk profilov registriranih uporabnikov – iskalcev zaposlitve glede na želena področja zaposlitve, ki so jih uporabniki – iskalci zaposlitve navedli,
– naročilo izvajalcu za izvedbo selekcije registriranih uporabnikov – iskalcev zaposlitve glede na želena področja zaposlitve, ki so jih uporabniki – iskalci zaposlitve navedli, ter
– pregledovanje drugih nekomercialnih in komercialnih vsebin portala.

Uporabniki so osebno odgovorni za podatke, izjave, ponudbe, mnenja ali druge vsebine, ki so jih podali oziroma posredovali preko portala eKadri.si. Z oddajo kakršnekoli vsebine, ki jo uporabnik pošlje, bodisi preko portala ali partnerskih strani, bodisi preko e-pošte ali kako drugače (naprej: gradiva) v okviru storitev portala eKadri.si, dajete izvajalcu v zameno za pravico do lastne uporabe storitev pravico do uporabe posredovanega gradiva v okviru namenov portala. Oblikovanje profila registriranega uporabnika – delodajalca (predstavitev, oglasi, druge vsebine) lahko izvedejo registrirani uporabniki – delodajalci samostojno preko portala, lahko pa ga po njihovem naročilu izvede izvajalec.

Z oddajo gradiva uporabnik jamči, da je le-to v celoti brez kakršnihkoli pravnih napak in da gradiva, ki je zaščiteno s pravicami intelektualne lastnine ne bo uporabljal v okviru storitev, ne da bi prej pridobil ustrezno soglasje nosilcev pravic. V primeru obstoja pravic tretjih oseb na gradivu, uporabnik izrecno odgovarja za vso škodo, ki bi zaradi tega lahko nastala izvajalcu.

Izvajalec ni odgovoren za pravne napake na gradivu, ki ga je v dobri veri prejel od uporabnikov. Kdorkoli meni, da so bile z gradivom, objavljenim v okviru storitve, kršene njegove avtorske ali druge pravice, lahko piše izvajalcu na e-naslov info@ekadri.si.

REGISTRACIJA UPORABNIKA

Storitev je namenjena samo osebam starejšim od 18 let. Osebe mlajše od 18 let ne morejo postati uporabniki storitev portala eKadri.si. Z registracijo uporabnik izjavlja in jamči, da je na dan prve registracije oziroma uporabe storitev portala star najmanj 18 let.

Registracija na portalu eKadri.si omogoča uporabniku dostop do tistih funkcionalnosti portala, kot so s temi splošnimi pogoji določene za posamezno skupino uporabnikov. Obseg prikazanih objav uporabnikov – iskalcev zaposlitve in njihovo umeščanje v zbirke objav po področjih zanimanja je odvisen od uporabniških nastavitev in podanih soglasij posameznega uporabnika – iskalca zaposlitve.

Uporabnik – iskalec zaposlitve je dolžan v postopku registracije na portal eKadri.si vnesti vse zahtevane podatke, pri čemer pod kazensko in civilno odgovornostjo jamči za pravilnost vnesenih podatkov. Izvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za resničnost podatkov, ki jih navede uporabnik. Osebni podatki uporabnika, ki jih le-ta navede v postopku registracije, so vidni samo izvajalcu, in brez izrecnega soglasja uporabnika ne bodo vidni ali posredovani tretjim osebam. Prvi kontakt med uporabnikom – iskalcem zaposlitve in uporabnikom – delodajalcem se izvede preko spletnega obrazca izvajalca, v okviru katerega osebni podatki uporabnika – iskalca zaposlitve uporabniku – delodajalcu niso vidni, razen v primeru, da jih uporabnik – iskalec zaposlitve sam ročno vnese.

Uporabnik – iskalec zaposlitve ob registraciji poleg zahtevanih osebnih podatkov poda tudi ustrezna soglasja, glede na želen obseg storitev. Uporabnik – iskalec zaposlitve lahko podana soglasja kadarkoli prekliče v okviru nastavitev svojega profila ali poda nova soglasja, prav tako lahko v okviru nastavitev profila naknadno dodaja, briše ali spreminja navedene osebne in druge podatke. Uporabnik je seznanjen z dejstvom, da v primeru, da določenih soglasij ne bo podal (npr. soglasja za vključitev v selekcijo po izbranih področjih ali regijah zaposlovanja, soglasja za posredovanje podatkov delodajalcem v EU ali izven EU, ipd.), nekaterih storitev in funkcionalnosti portala eKadri.si ne bo mogel uporabljati oziroma vanje ne bo vključen.

Uporabnik – delodajalec ob registraciji izpolni obrazec elektronske pogodbe v slovenskem jeziku in pri tem označi, katere storitve, ki jih izvajalec ponuja v okviru portala eKadri.si, naroča. Po oddaji pravilno izpolnjenega obrazca bo elektronski izvod pogodbe posredovan uporabniku – delodajalcu na elektronski naslov, ki ga je navedel ob registraciji, skupaj s predračunom za plačilo naročenih storitev, ki bo izdan v skladu z vsakokrat veljavnim cenikom izvajalca. Izvajalec se zavezuje najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po prejemu plačila po predračunu potrditi registracijo in aktivirati uporabniški račun uporabnika – delodajalca ter mu s tem omogočiti dostop do vseh naročenih storitev in funkcionalnosti portala ter do storitev in funkcionalnosti portala, ki so dostopne vsem registriranim uporabnikom – delodajalcem.

Registracija drugih oseb brez njihove izrecne privolitve ni dovoljena, za kar uporabnik, ki je tak profil ustvaril, izrecno odgovarja s polno kazensko in odškodninsko odgovornostjo ter se zavezuje k prevzemu pasivne legitimacije v primeru spora. V primeru uporabe sistema v nezakonite namene ali zaradi registracije druge osebe ter nato morebitnega predstavljanja kot druga oseba, si izvajalec pridržuje pravico trajno izbrisati objave uporabnika v sistemu in mu trajno preprečiti morebitno novo registracijo, glede na težo ugotovljene kršitve pa uporabnika naznaniti pristojnim organom.

S klikom na gumb za potrditev registracije uporabnik potrdi, da je prebral te pogoje uporabe in da se z njimi strinja ter jih v popolnosti in brez zadržkov sprejema. S klikom na gumb Registriraj se, vnosom zahtevanih podatkov in potrditvijo registracije preko elektronske pošte, Google računom ali Facebook računom postane uporabnik registriran uporabnik, s čimer izraža strinjanje z vsemi določili in pogoji teh pravil za čas trajanja uporabe storitve, razen če je v posameznih določbah teh pravil trajanje določeno drugače.

PRENEHANJE UPORABE PORTALA

Uporabnik lahko kadarkoli in zaradi kateregakoli razloga preneha uporabljati storitve portala eKadri.si z izbiro možnosti »Ukini račun« v razdelku Nastavitve ali s pisnim zahtevkom za prenehanje uporabe storitev na elektronski naslov info@ekadri.si.

Uporabniški račun registriranih uporabnikov – iskalcev zaposlitve bo ukinjen najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po prejemu zahteve. V istem roku bodo izbrisani tudi vsi osebni podatki uporabnika in vsa z njegove strani posredovana oziroma objavljena gradiva, uporabniku pa bo onemogočen nadaljnji dostop do tistih vsebin in funkcionalnosti portala eKadri.si, ki so namenjene zgolj registriranim uporabnikom. Uporabnik se lahko na portal eKadri.si kadarkoli ponovno registrira, tudi z istim elektronskim naslovom, Facebook računom ali Google računom , razen v primeru, da mu je bil dostop do portala onemogočen zaradi kršitev teh splošnih pogojev. Uporabnik ima lahko v okviru svojega elektronskega naslova, Facebook računa ali Google računa samo en profil.

Uporabniški račun registriranih uporabnikov – delodajalcev bo ukinjen s potekom obdobja veljavnosti uporabnikovega najdaljšega odprtega naročila, razen v primeru, da uporabnik od izvajalca izrecno pisno zahteva takojšnjo ukinitev uporabniškega računa. V tem primeru bo njegov uporabniški račun ukinjen najkasneje do konca naslednjega delovnega dne po prejemu zahteve, v istem roku pa bodo izbrisani tudi vsi podatki uporabnika in vsa z njegove strani posredovana oziroma objavljena gradiva, uporabniku pa bo onemogočen nadaljnji dostop do tistih vsebin in funkcionalnosti portala eKadri.si, ki so namenjene zgolj registriranim uporabnikom. Uporabnik se lahko na portal eKadri.si kadarkoli ponovno registrira, tudi z istim elektronskim naslovom, Facebook računom ali Google računom , razen v primeru, da mu je bil dostop do portala onemogočen zaradi kršitev teh splošnih pogojev. Uporabnik ima lahko v okviru svojega elektronskega naslova, Facebook računa ali Google računa samo en profil.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN GESEL UPORABNIKOV

Osebni podatki uporabnikov – iskalcev zaposlitve in podatki o kontaktnih osebah uporabnikov – delodajalcev, navedeni ob registraciji uporabnika, so vidni samo izvajalcu.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke, vsa uporabniška imena in vsa gesla hranil kot poslovno skrivnost. Z njimi bodo ravnale le pooblaščene osebe izvajalca. Izvajalec si pridržuje pravico blokade gesla v primeru suma zlorabe gesla ali kršenja splošnih pogojev uporabe s strani uporabnika – lastnika gesla.

Uporabniška gesla so namenjena v uporabo izključno osebam, ki so jim bila izdana. Uporabnik, ki se je vpisal na portal in je prejel geslo, je dolžan uporabljati geslo ter skrbeti zanj kot dober gospodar. Uporabnik gesla se zavezuje, da bo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov varoval svoja gesla ter ne bo opravljal neupravičenih in/ali nezakonitih posegov v zasebnost uporabnikov portala. Kot nezakonit poseg v zasebnost se šteje tudi komuniciranje z uporabniki, ki ni neposredno povezano z namenom portala eKadri.si. Uporabnik – pravna oseba gesla ne sme deliti z osebo zunaj podjetja, ki ga uporabnik gesla predstavlja, ali z osebo znotraj podjetja, ki ni neposredno povezana v selekcijski proces kandidatov. Registrirani uporabniki so odgovorni za dejanja, ki so bila opravljena z njihovim uporabniškim imenom in geslom.

Vsakršna obdelava osebnih podatkov bo izvedena v skladu z določbami vsakokrat veljavne zakonodaje in izvajalčevega pravilnika, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. S sprejemom teh splošnih pogojev uporabnik potrjuje, da s tem soglaša.

Izvajalec bo ravnal zaupno z vsemi osebnimi podatki in informacijami pridobljenimi od uporabnikov in bo takšne podatke uporabljal ali razkril le za namene, zaradi katerih jih je zbiral.

S sprejemom teh Splošnih pogojev poslovanja in uporabe portala eKadri.si uporabniki soglašajo in potrjujejo naslednje:
• Osebni podatki so vse informacije o posameznem uporabniku, ki jih posreduje uporabnik. Izvajalec prevzame in shrani vse informacije, ki jih uporabnik vnese na spletni strani izvajalca ali jih izvajalcu posreduje na kakršenkoli drug način. Uporabnik lahko izbere, da izvajalcu določenih informacij ne posreduje, v tem primeru pa je obstaja možnost, da posledično ne bo mogel koristiti vseh funkcionalnosti portala.
• Izvajalec vse osebne podatke, pridobljene na teh spletnih straneh, uporablja zakonito in pošteno.
• Uporabnik svoje osebne podatke vnaša prostovoljno, z vnosom pa izvajalcu daje izrecno soglasje za obdelavo vseh vnesenih podatkov.
• Osebni podatki, ki jih izvajalec obdeluje, so ustrezni in po obsegu primerni glede na namene, za katere jih zbira.
• Osebni podatki uporabnika (naslov e-pošte, rojstni datum, kontaktni podatki) niso javno objavljeni in so vidni le izvajalcu, uporabnik pa lahko v okviru nastavitev svojega profila izbere možnost, da so njegovi podatki vidni tudi bodisi zgolj vsem registriranim uporabnikom, bodisi tudi neregistriranim uporabnikom .
• Izvajalec ne odgovarja za kakršno koli škodo, ki bi uporabniku lahko nastala, če ga je na podlagi javno objavljenih podatkov mogoče prepoznati, kljub prikritosti osebnih podatkov. Objava scanov ali kopij osebnih dokumentov ni dovoljena.
• Vsi registrirani uporabniki portala eKadri.si imajo pravico do vpogleda, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa svojih osebnih podatkov na način, ki ga določajo predpisi in omogoča ta portal. V kolikor uporabnik zahteva blokado ali izbris nekaterih ali vseh svojih osebnih podatkov ali soglasij, ki so nujno potrebni za delovanje posameznih ali vseh funkcionalnosti portala eKadri.si, mu je uporaba teh funkcionalnosti ali portala kot celote lahko onemogočena.
• Osebni podatki uporabnikov – iskalcev zaposlitve ne bodo posredovani tretjim osebam. S soglasjem uporabnika, na katerega se podatki nanašajo, lahko izvajalec njegove podatke ali posamezno objavo posreduje pogodbenim delodajalcem ali agencijam za zagotavljanje dela delavcev drugim uporabnikom z namenom predstavitve uporabnika in/ali vzpostavitve prvega kontakta. Izvajalec podatke posreduje le v obsegu, v katerem je to potrebno zaradi posameznega razloga za posredovanje.
• Osebni podatki uporabnikov se zbirajo in obdelujejo za potrebe izvajanja storitev portala eKadri.si, o čemer so uporabniki tudi jasno in nedvoumno obveščeni s temi splošnimi pogoji in preko dodatnih objav na portalu. Namen uporabe osebnih podatkov je na portalu jasno naveden ob registraciji novega uporabnika oziroma v okviru uporabniških nastavitev uporabnikovega profila (nastavitev e-obveščanja o novih oglasih, vnos podatkov o izobrazbi, izkušnjah in znanjih, prijava na prosto delovno mesto, ipd.).
• Izvajalec lahko uporablja podatke uporabnikov za analizo demografskih značilnosti obiskovalcev portala in za druge analize, ki omogočajo izboljšanje ponujene storitve. Rezultati analize ne vsebujejo podatkov o uporabnikih na način, da bi bilo mogoče prepoznati posameznega uporabnika, in se hranijo trajno.
• Ob registraciji uporabnik označi, da dovoljuje izvajalcu uporabo njegovih podatkov za namene pošiljanja periodičnih e-obvestil o aktualnem dogajanju na trgu dela, o novostih v storitvah portala, za namene neposrednega trženja v okvirih podjetja JA INVEST d.o.o. preko e-pošte, fizične pošte ali telefona (SMS). V vsakem poslanem sporočilu ima uporabnik oz. naročnik možnost takojšnje odjave od nadaljnjega prejemanja podobnih sporočil.
• Izvajalec osebne podatke uporabnikov hrani in skladno z namenom, za katerega so bili dani, obdeluje celoten čas aktivnosti uporabnikovega uporabniškega računa. V primeru ukinitve uporabnikovega računa bo izvajalec vse podatke, ki se nanašajo na uporabnika, in vsa s strani uporabnika posredovana gradiva trajno izbrisal najkasneje do konca naslednjega delovnega dne .
• Izvajalec si pridržuje pravico do shranjevanja informacij (ter do dostopa do teh informacij) na uporabnikovem računalniku ali napravi v obliki piškotka (t.i. cookie) ali druge datoteke, s katerimi prilagaja portal preferencam uporabnikov, zagotavlja uporabnikom prijazne spletne storitve, analizira podatke o obiskih uporabnikov ter prikazuje lastne in spletne oglase izbranih partnerjev. Shranjevanje piškotkov in ostalih datotek lahko uporabnik nastavlja v brskalniku, ki ga uporablja, lahko jih omeji, onemogoči ali izbriše. Podrobnosti o informacijah, ki jih izvajalec zbira preko piškotkov in drugih datotek, so navedene tukaj .
• Izvajalec avtomatsko beleži določene anonimne informacije, ki niso v nikakršni zvezi z uporabniki in so odvisne od načina, kako uporabnik pregleduje portal. Te informacije izvajalec uporablja za interne raziskave, da bi izboljšal svoje storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Te informacije so nazivi spletnih strani, s katerih se klika na portal eKadri.si, uporabljen spletni raziskovalec in trenuten IP naslov osebnega računalnika.
• Tehnična zaščita: Vsi podatki na portalu eKadri.si, zlasti v delu, do katerega lahko dostopajo le registrirani uporabniki, so zaščiteni s posebnimi programskimi orodji. Izvajalec uporablja ***SSL?** tehnologijo, ki ima enega najvišjih standardov zaščite v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki jih uporabnik vnese na svojem računalniku.

S sprejemom Splošnih pogojev poslovanja in uporabe spletnega portala eKadri.si uporabnik potrjuje, da izvajalec ni odgovoren za ravnanje tretjih oseb z osebnimi podatki in informacijami, ki jim jih uporabnik posreduje sam.

S sprejemom teh splošnih pogojev se uporabnik strinja, da izvajalec ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino ali pravne oziroma stvarne napake sporočil, ki jih uporabniki pošiljajo ali prejemajo ali pogovorov, ki jih opravijo v okviru ali posledici storitev portala eKadri.si. Uporabniki se hkrati strinjajo, da izvajalca ne bo smatral za odgovornega za katerekoli vsebine, ki jih v okviru te storitve prejme.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV PORTALA

Uporabniki portala se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu, predvsem kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah ipd. točni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost. Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano.

Življenjepisi, ki jih uporabniki objavijo na portalu morajo biti v slovenskem jeziku in vsebovati resnične podatke. Uporabnik, ki objavi življenjepis in izbere, da je ta viden tudi neregistriranim uporabnikom, daje dovoljenje in zahtevo za objavo njegovih vsebin na portalu. Na portalu so vidni le aktivni življenjepisi.

Uporabnik portala se zavezuje, da možnosti prijave na objavljeno prosto delovno mesto ne bo zlorabljal v komercialne namene ali pošiljanje drugih obvestil, ki niso povezani z objavljenim razpisom za prosto delovno mesto. V kolikor izvajalec ugotovi ali prejme pritožbo s strani drugih uporabnikov, da posamezni uporabnik portal eKadri.si zlorablja za pošiljanje sporočil izven namena portala, bo uporabnika najprej opozoril, če ta s kršenjem nadaljuje, pa bo izvajalec njegov uporabniški račun ukinil in mu onemogočil dostop do vsebin in funkcionalnosti portala. Izvajalec ne odgovarja za netočne podatke iskalcev zaposlitev. Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabniku delno ali v celoti, začasno ali trajno onemogoči dostop do portala ali ukine njegov uporabniški račun, če ugotovi ali sumi, da je uporabnik vpisal netočne podatke ali kako drugače krši pogoje uporabe.

Uporabniku so izrecno prepovedana tudi vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
• uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in/ali moralo,
• uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala,
• uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
• objava oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, vzpodbujali rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična prepričanja ali škodili interesom uporabnikov portala eKadri.si,
• izraba storitev v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal,
• oglaševanje ali nagovarjanje ostalih uporabnikov k prodaji, nakupu, najemu, zbiranju sredstev ali kakršnemukoli drugemu trženju blaga in storitev, niti v primeru, če gre za dobrodelen, brezplačen ali kakršenkoli drug namen,
• pošiljanje množičnih pisem, verižnih pisem ali t.i. junk e-pošte drugim uporabnikom, oziroma kakršnokoli obremenjevanje le-teh s podobnimi vsebinami,
• distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
• kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
• kakršen koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Uporabnik – delodajalec prevzema odgovornost, da se bo ravnal po 30. členu (pravice neizbranega kandidata) in 48. členu (varstvo delavčevih osebnih podatkov) Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1 ter da bo upošteval 21. člen (Rok hrambe osebnih podatkov) Zakona o varstvu osebnih podatkov – ZVOP-1, v zvezi s prijavami uporabnikov – iskalcev zaposlitve na prosto delovno mesto, ki ga objavi uporabnik – delodajalec.

Uporabnik – delodajalec se zavezuje, da bo za vsako objavljeno prosto delovno mesto določil rok za prijavo najmanj 3 delovnih dni, kot to določa 25. člen Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1.

Uporabniki so za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovorni.

DOSTOPNOST PORTALA eKadri.si

Izvajalec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve portala eKadri.si dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše motnje v delovanju iz tehničnih razlogov. Izvajalec ne jamči za delovanje storitve, niti ne daje garancije za njeno delovanje, še posebej tam, kjer delovanje ni odvisno od izvajalca.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila kratkotrajno prekine delovanje portala, če je to potrebno. V primeru, da gre za daljše prekinitve delovanja portala zaradi večjih tehničnih posegov in vzdrževalnih del (več kot 12 zaporednih ur), se izvajalec zavezuje, da bo o motnjah aktivne uporabnike o tem preko portala in elektronske pošte nemudoma obvestil, če bo le mogoče še pred začetkom del.

Uporabnik je dolžan zaznano tehnično napako sporočiti izvajalcu takoj, ko se le-ta pojavi, preko e-pošte info@ekadri.si ali telefonske številke +386 51 788 438.

Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe, začasne ali trajne omogočitve vsake izmed ali vseh navedenih funkcionalnosti, v kolikor je to iz katerega koli razloga nujno potrebno, v primeru spremembe poslovne politike pa se izvajalec zavezuje uporabnike o tem vnaprej obvestiti.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na ***** minut, po tem času se seja avtomatsko zaključi. Izvajalec poziva uporabnike, da podatke shranjujejo pogosteje, da ne bi prišlo do izgube podatkov.

CENE STORITEV PORTALA

Uporaba portala eKadri.si je za neregistrirane uporabnike in za registrirane uporabnike – iskalce zaposlitve brezplačna, za registrirane uporabnike – delodajalce pa plačljiva po vsakokrat veljavnem ceniku portala eKadri.si.

Cene storitev so objavljene v veljavnem ceniku na portalu. Vse cene navedene na portalu eKadri.si so v evrih (EUR) in ne vsebujejo davka na dodano vrednost (DDV), če ni pri posamezni ceni posebej drugače določeno.

Registrirani uporabnik – delodajalec soglaša, da mu lahko izvajalec izda račun za naročeno storitev samo v elektronski obliki in mu ga pošlje po e-pošti oziroma z drugimi sredstvi elektronske komunikacije, razen, kjer je izrecno drugače določeno.

Izvajalec si pridržuje pravico, da registriranemu uporabniku – delodajalcu začasno ali trajno onemogoči dostop do portala, če le-ta izdanega računa ne poravna v navedenem roku in/ali krši te splošne pogoje.

ODGOVORNOST IZVAJALCA

Izvajalec JA INVEST d.o.o. ni odgovoren za:
• kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika;
• morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero uporabniki dostopajo do portala;
• slabo delovanje ali nedelovanje portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in izvajalcem;
• motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile;
• morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
• vsebine, ki so objavljene na portalu, kadar gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki, posledično izvajalec tudi ne prevzema odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavijo uporabniki;
• zagotovitev odzivnosti uporabnikov ob prijavi na oglase, ker je ta odvisna od dejanskega izpolnjevanja pogojev in predstavitve uporabnikov – iskalcev zaposlitve ter zahtev prostega delovnega mesta in internih postopkov zaposlovanja uporabnikov – delodajalcev;
• pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo sms in/ali elektronskih sporočil;
• za škodljive posledice uporabe vsebin portala, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

Če je na portalu objavljena vsebina, ki je v nasprotju s temi pogoji poslovanja, veljavno zakonodajo, javnim redom ali moralo, lahko kdorkoli o tem obvesti izvajalca JA INVEST d.o.o. preko e-naslova info@ekadri.si. Izvajalec bo vsebino preveril in po potrebi ustrezno ukrepal (odstranil sporne vsebine, obvestil pristojne organe, itd.).

V povezavi s tem si izvajalec pridržuje pravico do izbrisa celote ali dela katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb. Prav tako si izvajalec pridržuje pravico, da iz istega razloga uporabniku, ki je takšno vsebino posredoval, začasno ali trajno, delno ali v celoti onemogoči nadaljnjo uporabo portala in/ali ukine njegov uporabniški račun. Izvajalec lahko izbriše vse oglase, ki jih je objavil uporabnik, ki je kršil pogoje uporabe ali samo tiste oglase, ki so kršili te pogoje. Poleg tega si izvajalec pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine uporabnika – delodajalca, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na portalu. Izvajalec uporabnika ni dolžan o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje za izbris.

Uporabnik – delodajalec, katerega oglas ali uporabniški račun je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, ni upravičen do povračila vplačil.

Portal ali posamezna objava lahko vsebuje povezave na različne zunanje povezave, kot so na primer druga internetna spletišča, posamezne strani ali drugi viri. Uporabniki izrecno soglašajo, da izvajalec ni odgovoren za dostopnost, vsebino ali napake zunanjih povezav.

KONČNE DOLOČBE

Uporabnik potrjuje uporabo portala potrjuje in soglaša s temi Splošnimi pogoji poslovanja in uporabe portala eKadri.si in jih v celoti sprejema. S klikom na gumb “Registriraj se” ali “Prijava” uporabnik potrjuje, da bo spoštoval in upošteval določila teh splošnih pogojev poslovanja ter da je star najmanj 18 let oziroma da izpolnjuje vse pogoje za uporabo portala.

Za vse spore, ki izhajajo iz uporabe portala eKadri.si in v zvezi z družbo JA INVEST d.o.o. se uporablja izključno pravo Republike Slovenije, pri čemer so določbe mednarodnega zasebnega prava in postopka izključene. Vse stranke pogodbe, ne glede na njihovo dejansko geografsko lokacijo, nacionalno pripadnost ali povezanost, soglašajo, da so v okviru te storitve vezane izključno s pravom Republike Slovenije.

Izvajalec eKadri.si ne priznava nobenega izvajalca, pristojnega za reševanje potrošniških sporov, ki ga uporabnik potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (ZIsRPS, Uradni list RS, št. 81/15).

Podporo uporabnikom portala eKadri.si zagotavlja izvajalec JA INVEST d.o.o. med delovniki med 9. in 15. uro preko e-poštnega naslova info@ekadri.si ali telefonske številke +386 51 788 438.

Izvajalec eKadri.si si pridržuje pravico, da kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno zaradi spremenjene poslovne politike izvajalca ali sprememb zakonodaje. Spremenjeni pogoji uporabe stopijo v veljavo s trenutkom objave na spletni strani izvajalca. Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi naslednji uporabi portala eKadri.si po objavi spremenjenih pogojev.

JA INVEST d.o.o.
direktor Mateja Rotar

Šmarje, *****.2019